Joe O'Connor

Joe O'Connor is principal at Visorpoint in New York, NY.